Een paar maanden geleden veranderde onze wereld grondig. De manier waarop we onze dagelijks leven vorm geven is veranderd . Terwijl de straten leger en stiller werden, vulde ons huizen zich met al onze dagelijkse activiteiten. Deze nieuwe tijd vraagt om vertrouwen, moed, flexibiliteit en creativiteit.

De nieuwe tijd

Het is mooi dat we nu worden uitgenodigd om te vertragen en te verstillen. In de ‘afstands maatschappij’ ontstaan er ook nieuwe verbindingen en worden oude banden verstevigd en verdiept. De dagen leken langer en wij als gezin vulde de gaten tussen thuiswerken en thuisonderwijs met fijne gesprekken, tuinieren, veel knuffels en wandelingen in de buurt. Onze huizen werden weer meer een ‘thuis’ en onze dagen leken weer meer van ons te zijn. Tegelijk werd ons huis veel meer dan dat. Werk, school, spelen, koken, slapen. Allemaal op de m2 meters die we bezitten. Dat gaf ook frictie en frustratie. Het was heerlijk dat we even niets echt moeten en tegelijkertijd moest er heel veel.

Maar ook is er de ander kant. We zijn we met zijn allen in een soort stroomversnelling gekomen waarin we worden geconfronteerd met ons kwetsbaarheid, onze angsten tegenkomen en onze zorgen over de toekomst wellicht groeide. Onze overlevingskracht wordt aangesproken en misschien wel meer dan ooit vraagt het van je om naar binnen te keren. Dieper te verbinden met jezelf. Te reflecteren op hoe jou leven nu is. Hoe wil je leven? Wat wil jij jouw kind(eren) meegeven? Hoe kunnen we helen van onze oude wonden, maar ook de littekens die zich nu vormen, de patronen doorbreken en overtuigingen loslaten.

Hoe vindt je innerlijke rust in onrustige tijden

Het vraagt om een diepe afstemming met jouw eigen pad. Jouw koers. Hoe jij nu navigeert bepaald jouw gevoel van innerlijke rust, bouwt aan vertrouwen en uiteindelijk vormt het jouw toekomst. Jouw kind(eren) kijken naar jou voor begeleiding. Geef jezelf de ruimte om te ontdekken hoe je het leven wilt leven, te voeden waar je voor staat en wat je belangrijk vindt en tegelijk te rouwen om een wereld die er niet meer is en dat wat je bent verloren. Vindt houvast in deze dynamische tijd door je eigen anker te zijn en te vertrouwen op jouw innerlijk kompas als gids op jouw levenspad.

.


.

Inner peace in a restless (Corona) time

Just a few months ago our world has changed radicly . The way we shape our daily lives has changed. As our streets grew empty and quieter, our homes filled with all our daily activities. This new age requires confidence, courage, flexibility and creativity.

The new age

It is wonderful gift that we are now invited to slow down and quiet down. In the ‘distance society’ new connections are created and old ties are strengthened and deepened. The days seemed longer and we as a family filled the gaps between working from home and home education with lovely conversations, gardening, lots of hugs and walks in own neighborhood. Our houses became a home again and our days seemed to be more of us again. At the same time, our house became much more than that. Work, school, play, cook, sleep. All on the m2 meters we own. That also caused friction and frustration. It was wonderful that we didn’t really have to do anything and at the same time there was so much that we had to do.

But also, we are all stuck in a rollercoaster and are confronted with our vulnerability, encounter our fears and our concerns about the future may have grown. Our survival strength is called upon and survival mechanisms are activated. And perhaps more than ever it requires you to turn inward. Connecting deeper with yourself. To reflect on your life today. How do you want to live? What do you want to pass on to your child (ren)? How can we heal from our old wounds, but also the scars that are formed today, break the patterns that hold us down to live life to the fullest.

How do you find inner peace in a restless time?

It requires a deep alignment with your own path. How you navigate now determines your sense of inner peace, builds confidence and ultimately shapes your future. Your child (ren) look at you for guidance. Give yourself space to discover how you want to live life, to nourish what you believe in and what you feel is of importantce, while at the same time grieve for a world that no longer exists and for that what you have lost. Find guidance in this dynamic time by being your own anchor and to trust on your inner compass to lead the way.

 

Geschreven door Laura

Heb je met veel plezier meegelezen? Meld je dan aan voor de InBloei cirkel. Een bijzondere en besloten online plek met een met liefde samengestelde verzameling helende oefeningen, voedende (self care) recepten, mooie artikelen, inspiratie en meer fijns. (Je krijgt dan ook de InBloei Zenimatie voor een moment voor jezelf).

Wil jij als moeder een meer moeiteloos, ontspannen en oorspronkelijk leven? Zo kan ik je helpen:

  • Kom weer in balans met jouw natuurlijke ritme en stem je af op de voedende en ondersteunende energie van de seizoenen met de Vier het leven cursus
  • Beweeg van onrust naar innerlijke rust met de Mindful moedersessies
  • Verbind je met wat er van binnen in jou leeft en vertrouw op de natuur (in jou) als gids op jouw levenspad met natuurcoaching
  • Leer (weer) te leven in harmonie met de natuur en verbind je met haar helende oerkracht met de Leef je natuur jaarcursus (winter 2021)
  • Dompel je onder in de natuur en leef in het moment met de de Pluk de dag retraite
  • Ik stel me aan je voor